Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Κόστους Παραγωγής, Κέρδους και Τιμής Πώλησης Προϊόντων

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΙνστιτούτο Γεωργικών ΕρευνωνΣτο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για μεταφορά της γνώσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησε στη δημιουργία μίας καινοτόμου διαδικτυακής εφαρμογής. Η εφαρμογή αφορά στον εύκολο και γρήγορο υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κέρδους και της τιμής πώλησης απλού προϊόντος (π.χ. ντοματοκαλλιέργεια).

Η αναγκαιότητα του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι η κοστολόγηση και τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) βασική αρχή για τους Κύπριους αγρότες και για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Μέσα από το εργαλείο αυτό παρέχεται η ευκαιρία στους χρήστες να υπολογίζουν με σχετική ευκολία τις δαπάνες, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, το πραγματικό περιθώριο κέρδους και την τιμή πώλησης του προϊόντος που παράγουν ή επιθυμούν να παραγάγουν. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, φοιτητές, μελετητές, κρατικούς φορείς και γενικά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με πολύ βασικές γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα (π.χ. περιθώριο κέρδους, τιμή πώλησης, κλπ.) που υπολογίζει η διαδικτυακή εφαρμογή, στηρίζονται σε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και όχι σε τυποποιημένα/ προκαθορισμένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ευελιξία στον χρήστη να εισάγει τα δικά του δεδομένα τα οποία διαφέρουν από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής δίνονται γενικές και ειδικές οδηγίες/ διευκρινίσεις, οι οποίες κατευθύνουν για ορθή χρήση της εφαρμογής.

Η διαδικτυακή εφαρμογή περιλαμβάνει δύο επιμέρους υπολογιστές οι οποίοι λειτουργούν ως εξής:

Υπολογιστής 1: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο της παραγωγής και την τιμή πώλησης ανά μονάδα (π.χ. κιλό) προϊόντος. Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και το πραγματικό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 1 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η τιμή πώλησης καθορίζεται από τρίτους (π.χ. χονδρέμπορες).

Υπολογιστής 2: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο παραγωγής και το επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους (π.χ. 10%). Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 2 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το περιθώριο κέρδους του και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Pricing tool web app


Η εν λόγω εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ (http://news.ari.gov.cy/pricing-tool.html).

Βρίσκεται επίσης στη διεύθυνση http://news.ari.gov.cy/ariapp.html?ver_2 μαζί με άλλες τέσσερις εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΓΕ και αφορούν (α) τον Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση, (β) τις Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών, (γ) την Απομάκρυνση Αζώτου από τις καλλιέργειες και (δ) την Οικονομική και Φυσική Παραγωγικότητα νερού των κύριων καλλιεργειών.


Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Υπολογισμός Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ για μεταφορά γνώσης αξιοποιώντας το διαδίκτυο αλλά και των δυσκολιών που ενδεχομένως παρουσιάζει ο υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων λιπασμάτων από τον μη ειδικό, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία μιας απλής διαδικτυακής εφαρμογής στα πλαίσια της θρέψης φυτών και του υπολογισμού λιπασμάτων για υδρολίπανση.
Η πιο πάνω εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/fertigation_v1.html.

Εφαρμογή για Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Open Access and Agricultural Repositories Workshop, Limassol, Cyprus, 18/10/2012

Γιώργος Αδαμίδης,
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, διοργανώθηκε στη Λεμεσό, εργαστήρι με θέμα:  “Open access & agricultural repositories”.  Πρόκειται για μια προσπάθεια που έγινε για να έρθουν σε επαφή όλοι οι  ενδιαφερόμενοι  (ερευνητές, ακαδημαϊκοί, γεωπόνοι, φοιτητές),  έτσι ώστε να ενημερωθούν για το τι σημαίνει Open Access και πως το υλικό που βρίσκεται σε ανοικτή (ελεύθερη) πρόσβαση, μπορεί να καταστεί  διαθέσιμο μέσω ιδρυματικών αποθετηρίων (institutional repositories) σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Έγινε αναφορά σε ιδρυματικά αποθετήρια – όπως το webagris του ΙΓΕ (http://library.ari.gov.cy/agris) – που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία αποθετηρίων / διαχείρισης μεταδεδομένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δημοσιεύσεις του ΙΓΕ πλέον βρίσκονται και στη διαδικτυακή πλατφόρμα VOA3R.

Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα VOA3R και ακολούθως να αξιολογήσουν την ευχρηστία της, με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων.

Hands on VOA3R

Hands on VOA3R

Read more…

Open Access & Agricultural Repositories: A workshop on VOA3R & agINFRA

Γιώργος Αδαμίδης,
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Το Εργαστήριο VOA3R που διοργανώνεται στην Λεμεσό (18/10/2012) είναι σχετικά με Open Access Agricultural Content & Repositories. Πρόκειται για μια προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος VOA3R, να φέρουμε σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους (Ερευνητές, Πανεπιστημιακούς, Γεωπόνους Γεωργικών Εφαρμογών, Φοιτητές κλπ), έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε διαθέσιμο το υλικό μέσω ιδρυματικών αποθετηρίων σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, και να αναδείξουμε τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης (Open Access) σε αυτό. Ταυτόχρονα θα γίνει αναφορά σε ιδρυματικά αποθετήρια (repositories) που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία αποθετηρίων / διαχείρισης μεταδεδομένων (metadata).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Εργαστηρίου, την πρόσκληση συμμετοχής, καθώς και έντυπο εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Review 2010-2011

The Agricultural Research Institute Review for 2010-2011

ICT in Agriculture – Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Γιώργος Αδαμίδης και Ανδρέας Στυλιανού,
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρακολουθήστε τη διάλεξη που δόθηκε από τον Ανδρέα Στυλιανού, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο: Ενημέρωση Αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου, 2012 στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΓΕ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω youtube.com ή στο slideshare.net

- Youtube.com (Video Presentation)

- Slideshare.net (Powerpoint presentation)

ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Where we are? Where will we go?

Σύνδεσμος

Διαβάστε το νέο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Where we are? Where will we go?

ICT for Agriculture, Rural Development and Environment.Where we are? Where will we go?

ICT in Agriculture

Δύο πηγές πληροφόρησης σχετικές με τον ρόλο της Πληροφορικής στη Γεωργία και με τον όρο e-Agriculure.

Βιβλιοθήκη ΙΓΕ (Online)

Σκοπός της διαδικτυακής παρουσίας της βιβλιοθήκης είναι η προσφορά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε διάφορους τομείς της γεωργικής έρευνας. Περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, διατριβές και βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονικά μέσα. Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είναι ο σύνδεσμος στη βάση δεδομένων AGRIS του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Σκοπός του WebAgris είναι να εντοπίζει οποιονδήποτε έντυπο αναφέρεται στη κυπριακή γεωργία και να το αποστέλλει στον FAO για να συμπεριληφθεί στη παγκόσμια βάση δεδομένων AGRIS.

Οι εκδόσεις του ΙΓΕ, από 1965 μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί και τόσο τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσο και η πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο είναι ανοικτή και διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας WebAgris του ΙΓΕ.

Ως παράδειγμα αναζήτησης πληροφοριών παραθέτουμε δύο περιπτώσεις:
1. Αναζήτηση με βάση λέξη κλειδί (keyword) – Στο πεδίο «Search the whole record» γράφετε τη λέξη κλειδί, π.χ. potato$, και ακολούθως πατήστε το κουμπί «Search». Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις λέξεις που έχουν ως ρίζα το potato, δηλ. potato, potatoes κλπ. (Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της χρήσης του σημείου $ στην λέξη κλειδί).
2.Αναζήτηση με βάση το όνομα του συγγραφέα (author) – Στο πεδίο «Search the whole record» γράφετε το όνομα του συγγραφέα, π.χ. papachristo$, και ακολούθως πατήστε το κουμπί «Search». Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις λέξεις που έχουν ως ρίζα το papachristo, δηλ. papachristodoulou, papachristoforou, papachristophorou κλπ. (Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της χρήσης του σημείου $ αμέσως μετά το όνομα του συγγραφέα).