Δημοσίευση στο Journal of Agricultural and Food Information

Γιώργος Αδαμίδης, ΛΓΕ Α’
Ανδρέας Στυλιανού, ΛΓΕ
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Agricultural and Food Information, άρθρο των λειτουργών του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Αδαμίδη και Α. Στυλιανού, με τίτλο Evaluation of the Radio as an Agricultural Information Source in Rural Areas.

Evaluation of the Radio as an Agricultural Information Source in Rural Areas

Στο άρθρο δημοσιεύονται αποτελέσματα έρευνας πεδίου που διεξήχθηκε το 2016 από τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ραδιοφωνικής εκπομπής «‘Ωρα της Υπαίθρου» που απευθύνεται κυρίως σε αγρότες και μετατίδεται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κάθε Κυριακή μεσημέρι, τα τελευταία 63 περίπου χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών, σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αγροτών με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Οι επιμέρους στόχοι της ποσοτικής έρευνας ήταν:

 • να καταγράψει κατά πόσον οι αγρότες ακούνε την εκπομπή, καθώς και τη
  συχνότητα ακροαματικότητας αυτής
 • να αξιολογήσει τις μεθόδους παρουσίασης και τη θεματολογία
 • να καταγράψει τυχόν προβλήματα και εισηγήσεις για βελτίωση.

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» έχει σχετικά υψηλή ακροαματικότητα (49.9%)
 2. Η συντριπτική πλειοψηφία (98,4%) θεωρεί ότι τα θέματα που παρουσιάζει η εκπομπή είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπομπή, η οποία θεωρείται κατανοητή.
 3. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί τείνουν να ακούνε περισσότερο την εκπομπή.
 4. Οι γεωργοί που διαμένουν στις περιοχές της Αμμοχώστου, Πιτσιλιάς και Πάφου, τείνουν να ακούνε πιο πολύ την εκπομπή.
 5. Ως σημαντικότερες εισηγήσεις για βελτίωση της εκπομπής έχουν καταγραφεί τα πιο κάτω:
  • Μεγαλύτερης διάρκειας εκπομπή
  • Μεγαλύτερη ποικιλία αγροτικών θεμάτων
  • Απλός διάλογος – κατανοητή διάλεκτος
  • Δυνατότητα διαλόγου γεωργών και καταναλωτών
  • Τηλεφωνική παρέμβαση ακροατών
  • Όχι τυποποιημένες ερωτήσεις
  • Περισσότερη ενημέρωση – διαφώτιση (βιολογικές καλλιέργειες, φυτοφάρμακα, νέα γεωργικά επαγγέλματα, τρόποι διάθεσης προϊόντων, κοστολόγηση λιπασμάτων).

Πέραν από την πιο πάνω δημοσίευση, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί και στην Ελληνική γλώσσα σε έκθεση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Το αγροτικό ρομπότ ψεκαστήρας

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Field Robotics, με τίτλο «Design and development of a semi-autonomous agricultural vineyard sprayer: human-robot interaction aspects«. Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του ρομποτικού ψεκαστήρα, καθώς και περιγραφή των διαφόρων πειραμάτων που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.

Journal of Field Robotics

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Νέα διαδικτυακή εφαρμογή ‘Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου’

Δρ Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Εφαρμογών
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται από μια καλλιέργεια ως στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορθολογικών σχημάτων αζωτούχου λίπανσης των γεωργικών καλλιεργειών, σήμερα που η ευαισθησία σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι επιβεβλημένη.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από δεδομένα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στον καθορισμό των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται με τη συγκομιδή, με στόχο να κατανοηθεί η τάξη μεγέθους των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχα λιπάσματα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται σε σχέση με την απόδοση αναφοράς και τις υδατικές ανάγκες έκαστης καλλιέργειας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/nitrogen.html

Διαδικτυακή εφαρμογή Υπολογισμού των Υδατικών Αναγκών των Καλλιεργειών

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα σε όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με την αρδευόμενη γεωργία. Δίνεται έμφαση στον καθορισμό των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την τοποθεσία (30 τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο) και το είδος της καλλιέργειας (50 καλλιέργειες), ως φυσικό συνεπακόλουθο της ερευνητικής εργασίας του ΙΓΕ.

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών

Για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής, στα πλαίσια των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού προγράμματος υπολογισμού των υδατικών απαιτήσεων των καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://www.ari.gov.cy

Διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού υδατικών αναγκών καλλιεργειών

24-02-2015. Ραδιοφωνική εκπομπή Ώρα της Υπαίθρου – «Ο ρόλος των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην πληροφόρηση των αγροτών » (Ανδρέας Στυλιανού)

Απόσπασμα από την ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ Ωρα της Υπαίθρου

Ο ρόλος των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην πληροφόρηση των αγροτών

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό ΑΓΡΟΤΗΣ, Τεύχος 465 Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014
Ανδρέας Στυλιανού (ΛΓΕ), Γιώργος Αδαμίδης (ΑΛΓΕ)
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προσαρμογή και στον προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς (εγχώριας και ξένης), στη διευκόλυνση της διάθεσης των προϊόντων, στην εφαρμογή κοινών κανόνων παραγωγής, κυρίως σε θέματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής, αλλά και στη δημιουργία κλίματος οικονομίας νερού. Γενικότερα, με την οργάνωση, οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για να παράγουν, να προσθέτουν αξία και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Με βάση τα πιο πάνω, οι Ο.Π. μπορούν να αποτελέσουν σημαντικότατο εργαλείο σωστής πληροφόρησης των αγροτών.

Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των Ο.Π. για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών, πραγματοποίησε σχετική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας καταρτίστηκε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και συντάχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικές με την πληροφόρηση των αγροτών από τις Ο.Π. Ακολουθήθηκε η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων που είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 602 πλήρως συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (n=602). Τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Kοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλειονότητα (53%) των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία από 40 έως 61 ετών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (49,2%) είναι απόφοιτοι λυκείου. Επιπρόσθετα, σχεδόν το 71% του δείγματος είναι γεωργοί και οι περισσότεροι (26,2%) δραστηριοποιούνται στην επαρχία Λεμεσού, ακολουθούμενη από τη Λευκωσία (23,4%), τη Λάρνακα (24,1%), την Πάφο (17,3%) και την Αμμόχωστο (9%). Σχετικά με το Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα (ΕΓΕ), το μεγαλύτερο ποσοστό (25,2%) του δείγματος ανήκει στην κατηγορία ≤5.000 ευρώ, ενώ το 23,1% στην κατηγορία ≥30.001 ευρώ. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό (44,5%) των συμμετεχόντων είναι μέλη σε κάποια Ο.Π.

Σχετικά με την πληροφόρησή τους από τις Ο.Π. και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του δείγματος (n=602), το 59,1% των παραγωγών δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται καθόλου από τις Ο.Π., το 14,6% ενημερώνεται λίγο, το 12,3% αρκετά, το 9,8% πολύ και το 4,2% πάρα πολύ. Από την άλλη, από τους παραγωγούς που είναι μέλη σε Ο.Π. (n=268), το 19,8% δεν ενημερώνεται καθόλου από αυτές, ενώ οι υπόλοιποι (80,2%) λαμβάνουν κάποιου είδους πληροφόρηση (λίγη, αρκετή, πολύ, πάρα πολύ) από τις οργανώσεις στις οποίες ανήκουν (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Βαθμός πληροφόρησης από τις Ο.Π. του συνολικού δείγματος (n=602) και των μελών των Ο.Π. (n=268).

Παρ’ όλα αυτά και ανεξάρτητα από το αν ένας παραγωγός είναι ή δεν είναι μέλος σε Ο.Π., το 58,3% του δείγματος θεωρεί ότι ο ρόλος των Ο.Π. στην ενημέρωσή τους είναι (ή θα μπορούσε να είναι) πολύ σημαντικός, ενώ το 17,3% πιστεύει ότι ο ρόλος των Ο.Π στην ενημέρωσή τους δεν είναι καθόλου σημαντικός.

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των Ο.Π. ως μέσο ενημέρωσης των αγροτών, το 34,1% του δείγματος θεωρεί τις Ο.Π. αποτελεσματικές ως προς την πληροφόρηση που τους παρέχει, ενώ ανάμεσα σε 13 πηγές πληροφόρησης, οι Ο.Π. κατατάσσονται στην 7η θέση (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Αποτελεσματικότητα των Ο.Π. ως μέσο ενημέρωσης ανάμεσα σε 13 πηγές πληροφόρησης (n=602).

Σε ερώτηση κατά πόσον η πληροφόρηση που έλαβαν από τις Ο.Π. τούς έχει επηρεάσει θετικά, δηλαδή να καινοτομήσουν, να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες και να εφαρμόσουν ερευνητικά αποτελέσματα, η πλειοψηφία (52,3%) των ερωτηθέντων δήλωσε «καθόλου», το 12,1% «λίγο», το 6% «μέτρια», το 20,6% «πολύ» και το 9% δήλωσε «άγνοια». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα μέλη των Ο.Π. (n=268) διαφέρουν σημαντικά, αφού το 24,6% απάντησε «καθόλου», το 20,5% «λίγο», το 11,2% «μέτρια», το 43,3% «πολύ» και το 0,4% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 πηγές πληροφόρησης (βλ. Διάγραμμα 2), αυτές με τις οποίες πιστεύουν ότι διαδίδεται καλύτερα (έγκαιρα και έγκυρα) η πληροφόρηση. Οι Ο.Π. επιλέχθηκαν από το 34,6% του δείγματος (n=602). Το ποσοστό αυτό στα μέλη των Ο.Π. (n=268) αγγίζει το 57,1%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους αγρότες που είναι μέλη σε Ο.Π. (n=268), το 21,6% δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που τους παρέχουν οι οργανώσεις τους, ενώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (34,7%) δηλώνει πολύ ικανοποιημένο. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι (28,4%), μέτρια ικανοποιημένοι (14,6%) και ένα πολύ μικρό ποσοστό δήλωσε άγνοια (0.7%) (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Ικανοποίηση από την πληροφόρηση που παρέχουν οι Ο.Π. στα μέλη τους.

Για να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ενημέρωσης από τις Ο.Π. (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και της ηλικίας, της μόρφωσης και του ΕΓΕ, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (rs). Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ενημέρωσης από τις Ο.Π. και της ηλικίας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% [rs (600)=-0.12, p=0.004]. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται λιγότερο από τις Ο.Π. ή οι μικρότερης ηλικίας παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται περισσότερο από τις Ο.Π. Επίσης, στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση βρέθηκε να υπάρχει και με τη μόρφωση σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% [rs (600)=-0.09, p=0.03]. Άρα οι λιγότερο μορφωμένοι παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται περισσότερο από τις Ο.Π. ή οι περισσότερο μορφωμένοι τείνουν να ενημερώνονται λιγότερο από τις Ο.Π. Τέλος, στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε να υπάρχει με το ΕΓΕ σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% [rs (600)=0.19, p<0.001]. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί που πληροφορούνται περισσότερο από τις Ο.Π. είναι περισσότερο πιθανόν να έχουν υψηλότερο ΕΓΕ και αντίστροφα.

Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΓΕ, αρκετοί παραγωγοί δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που τους παρέχουν οι Ο.Π. και, ανεξάρτητα από τον αν είναι ή δεν είναι μέλη σε Ο.Π., θεωρούν ότι ο ρόλος των τελευταίων στην ενημέρωσή τους είναι πολύ σημαντικός. Τέλος, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι οι μικρότερης ηλικίας ή λιγότερο μορφωμένοι παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται περισσότερο από τις Ο.Π., ενώ, παράλληλα, αυτοί που ενημερώνονται από τις οργανώσεις τείνουν να έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Το κινητό τηλέφωνο ως μέσο πληροφόρησης και δικτύωσης των παραγωγών

Γιώργος Αδαμίδης, ΑΛΓΕ, Γιώργος Παπαδαυίδ, ΛΓΕ Α’ και Ανδρέας Στυλιανού, ΛΓΕ

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί, ίσως, την πιο διαδεδομένη Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον αγροτικό κόσμο. Αυτό, πιθανόν να οφείλεται στις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει με σχετικά χαμηλό κόστος, όπως η μεταφορά πληροφοριών μέσω φωνής, γραπτού μηνύματος, εικόνας και βίντεο. Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Ενημέρωση αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», πραγματοποίησε μία έρευνα πεδίου, με στόχο τη μελέτη της χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών, καθώς και πώς και σε ποιο βαθμό αξιοποιείται από τους Κύπριους αγρότες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι πέραν του 97% των αγροτών χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης, ενώ ακολουθεί η άντληση πληροφοριών από άλλους γεωργούς καιαπό λειτουργούς των Γεωργικών Εφαρμογών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Επίσης, φάνηκε ότι η κύρια χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι ως μέσου επικοινωνίας, ενώ ακολουθεί η χρήση του ως ημερολόγιο/υπενθυμίσεις, για αποστολή γραπτών μηνυμάτων και σε λιγότερο βαθμό για λήψη φωτογραφιών/βίντεο, για αποστολή email και για περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό ή τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνα 1. Πηγές αγροτικής πληροφόρησης

Από την ανάλυση που έγινε, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, αλλά ούτε και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων. Δηλαδή, το μορφωτικό επίπεδο δεν παίζει κάποιο ρόλο στον βαθμό που οι αγρότες χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, κανένα ρόλο στον βαθμό χρήσης του κινητού δεν παίζει ούτε και η παραγωγική κατεύθυνση, αν δηλαδή ο αγρότης είναι γεωργός ή κτηνοτρόφος. Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό (πέραν του 93%) των παραγωγών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και εξέφρασαν την ανάγκη να ενημερώνονται μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Σίγουρα όμως χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να προσδιοριστούν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και χρησιμότητα του κινητού τηλεφώνου, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες των αγροτών.

Εικόνα 2. Θα σας ενδιέφερε να λαμβάνετε αγροτική πληροφόρηση μέσω κινητού τηλεφώνου;

Πέραν της γνωστής χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξάπλωση των γνωστών πλέον «έξυπνων τηλεφώνων» ή smartphones, οι γεωργοί μας μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ποικιλοτρόπως και να αξιοποιήσουν τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που έχουν στο χέρι τους κρατώντας ένα smartphone.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τους αγρότες μας μέσω SMS (γραπτού μηνύματος) για διαλέξεις ή εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται για αγροτικά θέματα, ακόμα και για υπενθυμίσεις για τη συμπλήρωση αιτήσεων ή για άλλα σχετικά θέματα. Τα τελευταία δύο χρόνια το Τμήμα Γεωργίας αξιοποιεί την επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε γεωργοκτηνοτρόφους για πληροφόρηση σε διάφορα θέματα όπως:

 • Για τα μέτρα και καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (για την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, για τα αναγκαία πιστοποιητικά κ.τ.λ.).
 • Για τις κεφαλικές επιδοτήσεις.
 • Για ενημερωτικές συγκεντρώσεις, εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Για αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.
 • Υπενθύμιση για διάφορες υποχρεώσεις των γεωργών ή κτηνοτρόφων π.χ. πληρωμή ενοικίων για κτηνοτροφικά οικόπεδα, προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών κ.τ.λ.

Επίσης, οι αγρότες μας μπορούν να αξιοποιήσουν διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για να δικτυωθούν, αλλά και για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, με τις οποίες οι αγρότες μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες και να τραβήξουν βίντεο, για παράδειγμα ενός φύλλου ή καρπού στο οποίο έχουν εντοπίσει κάποια ασθένεια ή απλά έχουν παρατηρήσει κάτι και να στείλουν αυτή τη φωτογραφία ή το βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μηνύματος σε ένα γεωπόνο ή σε ένα Λειτουργό των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας ζητώντας την άποψη ή τη βοήθειά του.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, smartphones, μπορούν να εγκαταστήσουν κάποια εφαρμογή, τα γνωστά applications ή apps. Ως παράδειγμα, να αναφέρουμε μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΥΔΩΡ, στο οποίο συμμετείχε λειτουργός του ΙΓΕ. Το πιο πάνω έργο, είχε σκοπό την άμεση ειδοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού για αρδευτικούς σκοπούς, μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από τη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Η πρωτότυπη αυτή εφαρμογή συνδυάζει τεχνικές δορυφορικής τηλεπισκόπισης και τεχνικές τηλεπικοινωνιών. Το αποτέλεσμα είναι μία λογισμική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, από την οποία μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο ο παραγωγός να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την άρδευση των καλλιεργειών του, πάντα σε σχέση με την έκταση και το στάδιό της. Σχετικές είναι οι Εικόνες 3 και 4.

Εικόνα 3. ΥΔΩΡ mobile app

Εικ. 4 Χάρτης εξατμισοδιαπνοής περιοχής ενδιαφέροντος μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης

Άρα, με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί, θεωρείται ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση τους ως μέσου επικοινωνίας, αλλά έχουν πλέον πολλαπλές δυνατότητες άντλησης και διάδοσης πληροφοριών, αλλά και δικτύωσης, τις οποίες ο κάθε γεωργός μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα sms θεωρούνται ένα χρήσιμο, γρήγορο και φτηνό μέσω πληροφόρησης, το οποίο πρέπει όμως να χρησιμοποιείται προσεκτικά στις περιπτώσεις που χρειάζεται και δεν πρέπει να υποκαθιστά άλλες μεθοδολογίες, αλλά να διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο στον παροχή πληροφοριών προς τους αγρότες.

Τα κυριότερα φοινικοειδή στην Κύπρο

Δρ Βασίλης Α. Βασιλείου
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ΤΘ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος

Τα φοινικοειδή

Οι φοίνικες ανήκουν στην οικογένεια Palmae (Arecaceae). Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει 202 γένη με περίπου 2600 είδη των τροπικών, υποτροπικών και θερμών εύκρατων κλιμάτων. Τα είδη αυτής της οικογένειας είναι δένδρα ή θάμνοι με ψηλό, ισοπαχή και χωρίς διακλαδώσεις κορμό, που καταλήγει στην κορυφή σε μεγάλα, έμμισχα, πτεροειδή ή ριπιδοειδή, κολεοφόρα, σύνθετα, αειθαλή φύλλα. Οι φοίνικες πολλαπλασιάζονται με σπόρο, αλλά και με παραφυάδες (για τα είδη που τις παράγουν). Τα φοινικοειδή μπορούν να αναπτυχθούν σε άγονα και ξηρά εδάφη, σε ηλιόλουστες θέσεις και θερμά κλίματα (Ορφανάκη, 2011). Είναι κατάλληλα για παραθαλάσσιες φυτεύσεις (σε κήπους, πάρκα, ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ), μεμονωμένα ή/και σε δεντροστοιχίες. Τα φοινικοειδή του γένους Phoenix, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 17 είδη των τροπικών και υποτροπικών περιοχών της Αφρικής και της Ασίας (Hickey & King, 1981; Ορφανάκη, 2011), θεωρούνται από τα σημαντικότερα είδη στη σύγχρονη κηποτεχνία.

Μορφολογία και ανάπτυξη των φοινικοειδών

Οι φοίνικες είναι μονοκοτυλήδονα φυτά, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία λανθασμένα αναφέρονται ως δέντρα (που είναι δικοτυλήδονα), αφού δεν έχουν κάποια χαρακτηριστικά δέντρων. Τα φοινικοειδή αναπτύσσονται σε φάσεις. Μετά το φύτρωμα του σπόρου περνάνε από ένα στάδιο εγκατάστασης (νεανική φάση) κατά την οποία το ακραίο μερίστωμα παραμένει στην επιφάνεια του εδάφους ή λίγο κάτω από αυτή. Στη συνέχεια δημιουργούνται τα κοτυλόφυλλα, τα οποία αντικαθίστανται από τα κανονικά φύλλα του φυτού. Οι ρίζες φύονται από την βάση του κορμού με τυχαίο τρόπο και, όπως και κορμός, δεν αναπτύσσονται δευτερογενώς σε διάμετρο. Οι ρίζες είναι άτριχες και διακλαδίζονται, οι τριτοταγείς και τεταρτοταγείς ρίζες είναι τα όργανα απορρόφησης νερού και θρεπτικών στοιχείων. Τα φοινικοειδή του γένους Phoenix έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα.

Μερικά φοινικοειδή για πολλά χρόνια δεν σχηματίζουν ευδιάκριτο κορμό, ενώ σε άλλα ο κορμός μένει στην νεανική φάση για αρκετά χρόνια. Ο κορμός τους ονομάζεται ψευδοκορμός, διότι σχηματίζεται από τους κολεούς των παλαιών φύλλων. Ο κορμός τους δεν έχει αγγειακό κάμβιο και έτσι δεν αναπτύσσεται σε διάμετρο όπως συμβαίνει στα δικοτυλήδονα. Οποιεσδήποτε πληγές στον κορμό του φοίνικα δεν επουλώνονται και έτσι δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέος αγγειακός ιστός. Οι φοίνικες έχουν ένα μόνο ακραίο μερίστωμα ανά κορμό, την στεφάνη (καρδιά). Εάν το ακραίο μερίστωμα νεκρωθεί, τότε ο φοίνικας πεθαίνει (Elliott et al., 2004; Αγγελακόπουλος, 2008). Επίσης, από διάφορες πληγές εισέρχονται στο εσωτερικό του κορμού διάφορα έντομα (κυρίως ο ρυγχοφόρος Rhynchophorus ferrugineus) και μύκητες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκαλούν το θάνατο του φοίνικα.

Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα ή μονογενή, σχηματίζουν απλή ή διακλαδισμένη ταξιανθία σπάδικα, που κατά τη νεαρή ηλικία, περιβάλλεται από μία ή περισσότερες σπάθες. Ο καρπός τους είναι ράγα ή δρύπη.
Τα φύλλα των φοινίκων είναι τα μεγαλύτερα φύλλα στο φυτικό βασίλειο. Η παραγωγή φύλλων είναι αργή, περίπου ένα φύλλο ανά μήνα. Περιφερειακά του ακραίου μεριστώματος υπάρχουν αρκετά φύλλα που έχουν διαφοροποιηθεί αλλά εξωτερικά ακόμα δεν είναι εμφανή. Γι’ αυτό, σε περίπτωση που το ακραίο μερίστωμα νεκρωθεί, η ζημιά μπορεί να φανεί μετά από 1 χρόνο ή και περισσότερο, δεδομένου ότι τα υγιή φύλλα συνεχίζουν να εξέρχονται από το εσωτερικό του φοίνικα (Elliott et al., 2004).

Στην Κύπρο, τα κυριότερα είδη που προσβάλλονται από διάφορους εντομολογικούς εχθρούς ((π.χ. το ρυγχοφόρο Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae), το Paysandisia archon Burmeister (Lepidoptera: Castniidae), το Octodonta nipae Maulik (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), κ.ά.)) είναι τα ακόλουθα: από το γένος Phoenix, ο Κανάριος φοίνικας Phoenix canariensis Chabaud, η χουρμαδιά P. dactylifera L. και ο φοίνικας P. roebelenii O’Brien (CABI, 2014), ενώ από άλλα γένη είναι η Ουασινγκτόνια Washingtonia filifera (Lindl.) H.Wendl., ο χαμέρωπας Chamaerops humilis L., και η αρεκάστρουμ Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. Επίσης, προσβολές κυρίως από τον ρυγχοφόρο καταγράφηκαν επίσης στα είδη Cycas revoluta Thunb. (Οικ. Cycadaceae), Washingtonia robusta H.Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier, κ.ά. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω είδη είναι όλα εισαγόμενα.

Κανάριος φοίνικας

Ο Κανάριος φοίνικας Phoenix canariensis (Εικ. 1) είναι ποικιλία φοίνικα που κατάγεται και φύεται σε φυσικό περιβάλλον στις Κανάριους Νήσους. Οι καρποί του (χουρμάδες) έχουν πορτοκαλο-κόκκινο χρώμα, είναι πιο μικροί από ότι της χουρμαδιάς Phoenix dactylifera (τα γνωστά φοινίκια) και είναι μη βρώσιμοι. Τα αρσενικά φοινικόδεντρα ξεχωρίζουν καθώς δεν κάνουν τσαμπιά με καρπούς και συνήθως έχουν πυκνότερη διάταξη φυλλώματος του κεντρικού μίσχου του φύλλου. Ο Κανάριος φοίνικας είναι μεγάλος, με παχύτερο κορμό και μεγαλύτερα, πιο βαθυ-πράσινου χρώματος φύλλα, σε σύγκριση με την χουρμαδιά P. dactylifera. Σε μεγάλη ηλικία το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 15-30m, ενώ αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -7oC. Είναι είδος που ευδοκιμεί κυρίως σε περιοχές με τροπικό και εύκρατο κλίμα, φυτεύεται σε πάρκα, δημόσιους χώρους, αυλές και κήπους οικιών, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.ά. Κυριότεροι εχθροί του είναι ο ρυγχοφόρος R. ferrugineus και το P. archon.

Εικ.1 Ο Κανάριος φοίνικας Phoenix canariensis

Χουρμαδιά

Η χουρμαδιά Phoenix dactylifera (Εικ. 2) είναι είδος φοίνικα που φύεται στην Αραβική χερσόνησο, στην Βόρεια Αφρική, στη Μεσοποταμία του Ιράκ και κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, στο Πακιστάν, την βορειοδυτική Ινδία και τα νοτιοδυτικά σύνορα του Αφγανιστάν. Το ύψος της φθάνει τα 20-30m. Έχει σχετικά λεπτό κορμό γκριζο-καφέ χρώματος, τα φύλλα έχουν μήκος 5.5-6m. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -10οC και είναι απαιτητική σε φως και νερό. Οι καρποί της (χουρμάδες) είναι βρώσιμοι με μεγάλη θρεπτική αξία, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, με συχνότερα το κιτρινο-πορτοκαλί και πορτοκαλο-κόκκινο χρώμα. Καρποί παράγονται μόνο από τα θηλυκά δέντρα, συνήθως όταν κοντά τους φύονται αρσενικά που βοηθούν στη γονιμοποίηση, μέσω της γύρης των ανθών. Κυριότεροι εχθροί του είναι ο ρυγχοφόρος R. ferrugineus και το P. archon.

Εικ. 2 Η χουρμαδιά Phoenix dactylifera

Phoenix roebelenii

Ο φοίνικας Phoenix roebelenii (Εικ. 3) είναι μικρού ή μέτριου μεγέθους φοίνικας, με πολύ αργή ανάπτυξη. Το ύψος του φτάνει τα 2-3 m. τα φύλλα του έχουν μήκος 60–120 cm, χρώματος γκριζο-καφέ. Τα άνθη είναι μικρά, κιτρινωπά, τα οποία παράγονται σε ταξιανθία μήκους 45 cm περίπου. Οι καρποί του είναι μικροί και είναι βρώσιμοι.

Ο φοίνικας Phoenix roebelenii είναι πολύ δημοφιλές είδος στην κηποτεχνία. Για την ανάπτυξη του απαιτούνται θερμοκρασίες άνω των 10–16 °C. Χρειάζεται πολύ ελαφρύ κλάδεμα για την ανάπτυξη του είναι πολύ ανθεκτικός σε εντομολογικούς εχθρούς και κυρίως στο ρυγχοφόρο R. ferrugineus, ενώ αντέχει στις περιόδους ξηρασίας. Αναπτύσσεται τόσο σε σκιερούς χώρους όσο και σε χώρους με άπλετο ηλιακό φως.

Εικ. 3 Ο φοίνικας Phoenix roebelenii

Washingtonia spp.

Αφορά τα είδη Washingtonia filifera, W. robusta και το υβρίδιο W. filibusta. O φοίνικας Washingtonia filifera (Εικ. 4) κατάγεται από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Είναι αειθαλής φοίνικας, ύψους 10-15m, αργής ανάπτυξης, παράγει 2 σειρές φύλλων/έτος. Τα φύλλα του είναι μεγάλα, παλαμοειδή, σύνθετα, ο μίσχος είναι μακρύς με σκληρά αγκάθια, ο οποίος καταλήγει σε στρογγυλή βεντάλια από πολυάριθμα φυλλάρια μήκους 2m περίπου, οι άκρες των οποίων καλύπτονται από μακριές υπόλευκες ίνες. Τα άνθη είναι λευκά σε πυκνούς μασχαλιαίους βότρεις, ανθίζει τον Ιούλιο–Αύγουστο. Έχει μεγάλη καλλωπιστική αξία που οφείλεται στην επιβλητική εμφάνιση του φυτού με τον ευδιάκριτο ισοδιαμετρικό ψευδοκορμό και τις χαρακτηριστικές εγκολπώσεις από τις ουλές των παλαιών φύλλων, τα μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα και τον τρόπο που είναι διατεταγμένα στο δένδρο (ρόδακας), καθώς και στις ευδιάκριτες, κρεμοκλαδείς με έντονο χρωματισμό ανθοταξίες.

Ο φοίνικας Washingtonia robusta κατάγεται από το Μεξικό, έχει ψηλό κορμό και φύλλωμα μόνο στην άκρη του (Εικ. 5). Τα φύλλα του έχουν σχήμα βεντάλιας με λευκές τρίχες στα άκρα και με τραχιά υφή. Αναπτύσσεται γρήγορα, απαιτεί άφθονο ηλιακό φως, έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό και θεωρείται το κατεξοχήν φοινικοειδές των λεωφόρων και δρόμων, όπου λόγω των πολύ ψηλών κορμών τους δίνουν την εντύπωση φυσικών κιόνων (Φανουράκης, 2009). Οι φοίνικες Washingtonia filifera, W. robusta καθώς και το υβρίδιο W. filibusta θεωρούνται πολύτιμα φυτά για τις δενδροστοιχίες ξηροθερμικών περιοχών και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική κήπων, δίνοντας την αίσθηση τροπικού δάσους. Κυριότερος εχθρός τους είναι ο ρυγχοφόρος R. ferrugineus (υπάρχουν αναφορές ότι το είδος W. robusta είναι ανθεκτικό στο ρυγχοφόρο, παρόλο που έχουν παρατηρηθεί προσβολές σε κάποιες χώρες).

Εικ. 4 Washingtonia filifera

Εικ. 5 Συστάδα με Washingtonia robusta

Chamaerops humilis

Ο χαμηλός χαμέρωπας Chamaerops humilis (Εικ. 6) είναι νανοειδές φοινικοειδές της δυτικής λεκάνης της Μεσογείου. Φύεται κυρίως σε βραχώδη τοπία και συναντάται στο Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Ιταλία (Σικελία), Γιβραλτάρ, Ισπανία, Πορτογαλία και στη νότια Γαλλία. Τα φύλλα του έχουν πράσινο προς ελαφρώς ασημοπράσινα χρώμα, με αγκαθωτούς μίσχους που καταλήγουν σε βενταλοειδή φυλλάρια. Ο κορμός του είναι ελαφρώς τριχωτός και παράγει κίτρινα άνθη το καλοκαίρι και καφέ καρπούς το φθινόπωρο. Αναπτύσσεται αργά σε ξηρά εδάφη, το ύψος του φτάνει μέχρι τα 3m και έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ήλιο και νερό. Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και -20οC. Ο πολλαπλασιασμός του φυτού γίνεται με σπόρους, ενώ περιφερειακά παράγει και παραφυάδες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεμονωμένες ή ομαδικές φυτεύσεις σε διάφορους κήπους. Κυριότεροι εχθροί του είναι το P. archon και ο ρυγχοφόρος R. ferrugineus.

Εικ. 6 Ο χαμηλός χαμέρωπας

Trachycarpus fortunei

Ο «ανεμόμυλος» όπως αποκαλείται διεθνώς, είναι ιθαγενές των ορεινών περιοχών της νοτιοανατολικής Ασίας (Ταϊβάν, Κίνα) και είναι ένας από τους φοίνικες με μεγάλη αντοχή στην παγωνιά (Εικ. 7). Καλλιεργείται ευρέως για καλλωπιστικούς λόγους στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Είναι όμορφος και συμπαγής, το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 12m. Είναι μονοστέλεχο φυτό και η διάμετρος του ψευδοκορμού του φτάνει τα 20-25cm, συνήθως γίνεται λεπτότερος από τη βάση προς την κορυφή. Τα νεαρά φύλλα είναι σκούρα πράσινα και όσο γερνούν γίνονται πιο χλωρωτικά, αποκτώντας αργυρό χρώμα. Τα φύλλα έχουν πλάτος περίπου 1m και η συνολική διάμετρος της κόμης φτάνει τα 3m. Αυτό το είδος φοίνικα είναι δίοικο, τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη συναντώνται σε διαφορετικά «δέντρα». Η ταξιανθία έχει μήκος περίπου 1m και αποτελείται από πολλές διακλαδώσεις, οι κορυφές των οποίων φέρουν κίτρινα άνθη. Περί τα τέλη του καλοκαιριού τα θηλυκά φυτά παράγουν καρπούς που έχουν χρώμα μπλε. Κυριότεροι εχθροί του είναι το P. archon και ο ρυγχοφόρος R. ferrugineus.

Εικ. 7 Ο φοίνικας Trachycarpus fortunei

Syagrus romanzoffiana

Ο φοίνικας Syagrus romanzoffiana ή αρεκάστρουμ (Εικ. 8) συναντάται με διάφορα ονόματα όπως Arecastrum romanzoffiana ή Cocos plumosa. Είναι φοινικοειδές που φτάνει τα 10-15m ύψος. Ο κορμός του έχει διάμετρο από 20-50cm. Οι καρποί του έχουν λαμπερό πορτοκαλί χρώμα. Φύεται σε αμμώδη εδάφη, είναι πολύ απαιτητικός σε μαγγάνιο και απαιτεί άφθονο ηλιακό φως. Αντέχει πολύ στην ξηρασία αλλά για καλύτερη εμφάνιση και γρήγορη ανάπτυξη, καλύτερα να αρδεύεται τουλάχιστο 1 φορά την βδομάδα. Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -80C. Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια αυτός ο φοίνικας φυτεύεται ευρέως. Κυριότερος εχθρός του είναι το κολεόπτερο Octodonta nipae (Maulik) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), ενώ προσβολές παρατηρήθηκαν και από το ρυγχοφόρο R. ferrugineus.

Εικ. 8 Ο φοίνικας Syagrus romanzoffiana

Βιβλιογραφία

 1. CABI. 2014. Invasive species compendium. Rhynchophorus ferrugineus. http://www.cabi.org/isc/datasheet/47472
 2. Elliott, M. L., Broschat, T. K., Uchida, J. Y., and Simone, G. W. 2004. Compendium of Ornamental Palm Diseases and Disorders. American Phytopathological Society, pp. 69.
 3. Hickey, M. and King, C.J. 1981. 100 Families οf Flowering Plants. Cambridge University Press, London. 567p.
 4. Αγγελακόπουλος, Κ. 2008. Εξάπλωση, έγκαιρη διάγνωση της προσβολής και αντιμετώπιση του Rhynchophorus ferrugineus. Πτυχιακή εργασία. ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας. 86 σελ.
 5. Ορφανάκη Ε. 2011. Πληθυσµιακή µελέτη του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου (Rhynchophorus ferrugineus) στη βόρεια ακτογραµµή της Κρήτης από Καρτερό έως Μίλατο. Πτυχιακή εργασία. ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας. 90 σελ.
 6. Φανουράκης, Ν. 2009. Τα νεοεισαγόμενα έντομα των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus και Paysandisia archon στη χώρα μας. Πτυχιακή εργασία. ΑΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο. 92 σελ.

adapt2change – Γεωργική παραγωγή με λιγότερο νερό και λιγότερη ενέργεια

Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου
Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Τομέας Παραγωγής

Με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Life+ Environment policy and Governance, το Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ανέλαβε να εκτελέσει ένα πολύπλευρο έργο που φιλοδοξεί να προβάλλει και να αναδείξει τις δυνατότητες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής. Το έργο «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους», «Adapt agricultural production to climate change and limited water supply LIFE 09 ENV/GR/000296″, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα από αυτό το έργο η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στον γενικότερο Μεσογειακό χώρο.

Το έργο adapt2change με προϋπολογισμό 2,6 εκ. Ευρώ συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και συμμετέχουν πέραν του Τ.Ε.Ι. Λαρίσης και του ΙΓΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Κ.Ε.Κ. Ευρο¬πληροφόρηση. Συντονιστής του Προγράμματος για την Κύπρο είναι ο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών. Η εναρκτήρια συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Λαρίσης στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου με τη χρήση της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και επίδειξη στον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα και στην Κύπρο της δυνατότητας αύξησης της γεωργικής παραγωγής σε θερμοκήπια με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, όπως το νερό, με παράλληλη αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.

Με την συνεργασία των Εταίρων θα υλοποιηθεί ένα σύνολο δράσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η υλοποίηση του Έργου θα έχει ως αποτέλεσμα:

 • Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για αναβάθμιση των μεθόδων αγροτικής παραγωγής σε θερμοκήπια, ελαχιστοποιώντας την χρήση των φυσικών πόρων και φυτοφαρμάκων.
 • Την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
 • Την προσφορά καινοτομίας για ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.
 • Την κινητοποίηση των φορέων για την έγκαιρη προσαρμογή στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα καταλήξει σε ένα στέρεο εφαλτήριο για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Το Έργο αυτό είναι ακόμα μια προσφορά του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών προς τον Κύπριο αγρότη. Το ΙΓΕ για 52 τώρα χρόνια διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας διοχετεύονται στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων διάχυσης. Η ερευνητική του δραστηριότητα ενισχύει την αγροτική ανάπτυξη και συμβάλει στη χάραξη βιώσιμης αγροτικής πολιτικής και στην προσφορά καινοτομίας.

Adapt2Xhange

Γεωθερμικό θερμοκήπιο στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι