Το αγροτικό ρομπότ ψεκαστήρας

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Field Robotics, με τίτλο «Design and development of a semi-autonomous agricultural vineyard sprayer: human-robot interaction aspects«. Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του ρομποτικού ψεκαστήρα, καθώς και περιγραφή των διαφόρων πειραμάτων που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.

Journal of Field Robotics

Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Κόστους Παραγωγής, Κέρδους και Τιμής Πώλησης Προϊόντων

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΙνστιτούτο Γεωργικών ΕρευνωνΣτο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για μεταφορά της γνώσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησε στη δημιουργία μίας καινοτόμου διαδικτυακής εφαρμογής. Η εφαρμογή αφορά στον εύκολο και γρήγορο υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κέρδους και της τιμής πώλησης απλού προϊόντος (π.χ. ντοματοκαλλιέργεια).

Η αναγκαιότητα του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι η κοστολόγηση και τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) βασική αρχή για τους Κύπριους αγρότες και για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Μέσα από το εργαλείο αυτό παρέχεται η ευκαιρία στους χρήστες να υπολογίζουν με σχετική ευκολία τις δαπάνες, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, το πραγματικό περιθώριο κέρδους και την τιμή πώλησης του προϊόντος που παράγουν ή επιθυμούν να παραγάγουν. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, φοιτητές, μελετητές, κρατικούς φορείς και γενικά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με πολύ βασικές γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα (π.χ. περιθώριο κέρδους, τιμή πώλησης, κλπ.) που υπολογίζει η διαδικτυακή εφαρμογή, στηρίζονται σε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και όχι σε τυποποιημένα/ προκαθορισμένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ευελιξία στον χρήστη να εισάγει τα δικά του δεδομένα τα οποία διαφέρουν από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής δίνονται γενικές και ειδικές οδηγίες/ διευκρινίσεις, οι οποίες κατευθύνουν για ορθή χρήση της εφαρμογής.

Η διαδικτυακή εφαρμογή περιλαμβάνει δύο επιμέρους υπολογιστές οι οποίοι λειτουργούν ως εξής:

Υπολογιστής 1: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο της παραγωγής και την τιμή πώλησης ανά μονάδα (π.χ. κιλό) προϊόντος. Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και το πραγματικό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 1 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η τιμή πώλησης καθορίζεται από τρίτους (π.χ. χονδρέμπορες).

Υπολογιστής 2: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο παραγωγής και το επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους (π.χ. 10%). Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 2 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το περιθώριο κέρδους του και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Pricing tool web app


Η εν λόγω εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ (http://news.ari.gov.cy/pricing-tool.html).

Βρίσκεται επίσης στη διεύθυνση http://news.ari.gov.cy/ariapp.html?ver_2 μαζί με άλλες τέσσερις εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΓΕ και αφορούν (α) τον Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση, (β) τις Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών, (γ) την Απομάκρυνση Αζώτου από τις καλλιέργειες και (δ) την Οικονομική και Φυσική Παραγωγικότητα νερού των κύριων καλλιεργειών.


Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Συνέδριο Έργου SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ανδρέας Στυλιανου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Έργου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης». Το Συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2015 στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό. Σε αυτό πήραν μέρος πέραν των 60 συμμετεχόντων εκπροσωπώντας το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες Παραγωγών, και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου SmartFarmer. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην σελίδα του ΙΓΕ στο Slideshare.net

Το Έργο SmartFarmer: Στόχοι και αποτελέσματα, Γιώργος Αδαμίδης, Συντονιστής του Έργου
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SmartFarmer, Ανδρέας Στυλιανού, Project Manager
Πρακτικές SmartFarming στην Κύπρο, Πέτρος Κοσμάς, ΤΕΠΑΚ.
Πρακτικές SmartFarming στην Ελλάδα, Ιωάννης Γαλάτουλας, Εύκαρπον
Πρακτικές Smartfarming στην Ισπανία, Olga Galea Gallardo, Foundacion Maimona
Πρακτικές Smartfarming στη Λετονία, Inga Berzina, Farmers’ Parliament Union
Πρακτικές SmartFarming στην Πορτογαλία, Alexandra Mendonca, RCDI

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή ‘Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου’

Δρ Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Εφαρμογών
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται από μια καλλιέργεια ως στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορθολογικών σχημάτων αζωτούχου λίπανσης των γεωργικών καλλιεργειών, σήμερα που η ευαισθησία σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι επιβεβλημένη.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από δεδομένα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στον καθορισμό των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται με τη συγκομιδή, με στόχο να κατανοηθεί η τάξη μεγέθους των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχα λιπάσματα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται σε σχέση με την απόδοση αναφοράς και τις υδατικές ανάγκες έκαστης καλλιέργειας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/nitrogen.html

Διαδικτυακή εφαρμογή Υπολογισμού των Υδατικών Αναγκών των Καλλιεργειών

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα σε όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με την αρδευόμενη γεωργία. Δίνεται έμφαση στον καθορισμό των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την τοποθεσία (30 τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο) και το είδος της καλλιέργειας (50 καλλιέργειες), ως φυσικό συνεπακόλουθο της ερευνητικής εργασίας του ΙΓΕ.

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών

Για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής, στα πλαίσια των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού προγράμματος υπολογισμού των υδατικών απαιτήσεων των καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://www.ari.gov.cy

Διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού υδατικών αναγκών καλλιεργειών

Υπολογισμός Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ για μεταφορά γνώσης αξιοποιώντας το διαδίκτυο αλλά και των δυσκολιών που ενδεχομένως παρουσιάζει ο υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων λιπασμάτων από τον μη ειδικό, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία μιας απλής διαδικτυακής εφαρμογής στα πλαίσια της θρέψης φυτών και του υπολογισμού λιπασμάτων για υδρολίπανση.
Η πιο πάνω εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/fertigation_v1.html.

Εφαρμογή για Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Πηγές Αγροτικής Πληροφόρησης στην Κύπρο

Ανδρέας Στυλιανού και Γιώργος Αδαμίδης
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Αγρότης με τίτλο «Πηγές Αγροτικής Πληροφόρησης στην Κύπρο»

Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από τα Social Networks

Το ΙΓΕ αξιοποιεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και ιδιαίτερα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για τις ερευνητικές του δραστηριότητες, και μεταφορά της γνώσης. Για αυτό το σκοπό, έχουμε δημιουργήσει τις πιο κάτω ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Στο https://www.facebook.com/ARICyprus, βρίσκεται η σελίδα του ΙΓΕ στο Facebook, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και πληροφορίες για το έργο του ΙΓΕ.
Στο https://twitter.com/ari_rd, βρίσκεται το μικροϊστολόγιο του ΙΓΕ, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και συνοπτικές πληροφορίες.
Στο http://blog.ari.gov.cy/ θα βρείτε διάφορα άρθρα από Λειτουργούς του ΙΓΕ, αναφορικά με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
Στο http://issuu.com/ari-rd, μπορείτε να βρείτε σε μορφή περιοδικού τη διετή ανασκόπηση του έργου του ΙΓΕ (Review), τα Ενημερωτικά Δελτία, και το e-Newsletter.
Στο http://www.youtube.com/user/aricyprus, μπορείτε να βρείτε οπτικογραφημένο υλικό από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται κατά καιρούς στο ΙΓΕ.
Στο www.slideshare.net/ARIWebinars, μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται κατά καιρούς στο ΙΓΕ.

ARI Social Networks

ARI Social Networks


Σας περιμένουμε!

Πηγές Αγροτικής Πληροφόρησης στην Κύπρο

Aνδρέας Στυλιανού (ΛΓΕ), Γιώργος Αδαμίδης (ΑΛΓΕ)
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τον όρο αγροτική πληροφόρηση εννοούμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αποκτούν οι αγρότες από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι πηγές αγροτικής πληροφόρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικές με την αγροτική τους δραστηριότητα. Σήμερα, ένα μεγάλο εύρος πηγών αγροτικής πληροφόρησης είναι διαθέσιμες στους αγρότες. Οι πηγές αυτές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις διαπροσωπικές (πχ πληροφόρηση από συναδέλφους αγρότες, επισκέψεις ειδικών στους αγρούς κλπ) και τις μαζικές (πχ Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κλπ). Οι μαζικές πηγές θεωρείται ότι βοηθούν τους αγρότες να αποκτήσουν επίγνωση της πληροφορίας και οι διαπροσωπικές να την εφαρμόσουν ή να την απορρίψουν.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών χρησιμοποιεί κυρίως μαζικές πηγές πληροφόρησης, αφού οι διαπροσωπικές πηγές αξιοποιούνται κυρίως από τις Γεωργικές Εφαρμογές. Η μετάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων γίνεται κυρίως με τη χρήση έντυπων μέσων (έγκριτα και επαγγελματικά περιοδικά, εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία κλπ), του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και με διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο ΙΓΕ. Επίσης, το ΙΓΕ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διαθέτει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (http://www.ari.gov.cy) και ιστολόγιο (http://blog.ari.gov.cy), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό του έργο, αλλά και για τις ποικίλες δραστηριότητες που διεξάγει. Επίσης, αξιοποιεί ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter (@ari_rd), YouTube (http://www.youtube.com/user/ARICyprus), Issuu (http://issuu.com/ari-rd) και Slideshare (http://www.slideshare.net/ARIWebinars) (Εικόνα 1).

Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), διαχειρίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Ενημέρωση αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τον βαθμό πληροφόρησης του αγροτικού κόσμου πάνω σε αγροτικά θέματα, τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν τις πληροφορίες, τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, τον βαθμό αξιοποίησης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον αγροτικό τομέα και την ανάδειξη νέων εργαλείων για ενημέρωση ή/και καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων.

ARI_SocialNetworks

Εικόνα 1. Πηγές πληροφόρησης που διαθέτει το ΙΓΕ στο Διαδίκτυο

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, καταρτίστηκε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και συντάχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο. Μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 219 κοινότητες και με τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων συλλέχτηκαν 602 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Κατανομή επισκέψεων κατά κοινότητα

Εικόνα 2. Κατανομή επισκέψεων κατά κοινότητα

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη ως θετική απάντηση τις επιλογές από λίγο έως πάρα πολύ, προκύπτει ότι οι κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης των αγροτών, με φθίνουσα σειρά, είναι η μεταξύ τους προσωπική επαφή (86,2%), η τηλεόραση (86,1%), τα ενημερωτικά φυλλάδια του Τμήματος Γεωργίας (Τ.Γ.) (76,3%), το ραδιόφωνο (71%) και οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (68,5%) (Εικόνα 3). Αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρόλο που το Διαδίκτυο δεν αποτελεί κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης για τους παραγωγούς, ωστόσο το 95% από αυτούς πιστεύει ότι αποτελεί χρήσιμη πηγή αγροτικής πληροφόρησης.

Εικόνα 3. Κύριες πηγές πληροφόρησης των αγροτών

Εικόνα 3. Κύριες πηγές πληροφόρησης των αγροτών

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης, οι παραγωγοί θεωρούν αποτελεσματικότερη πηγή τις επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (70,6%), ενώ ακολουθούν οι διαλέξεις/σεμινάρια (63,5%) και η τηλεόραση (58,6%) (Εικόνα 4). Οι τρεις επικρατέστερες πηγές πληροφόρησης που έχουν επηρεάσει τους παραγωγούς για να καινοτομήσουν (πχ να εφαρμόσουν μια νέα καλλιεργητική πρακτική), είναι η μεταξύ τους προσωπική επαφή (70,8%), οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών (64,1%) και τα ενημερωτικά φυλλάδια (64,1%).

Εικόνα 4. Αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης

Εικόνα 4. Αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης

Από γενικές ερωτήσεις σε αγροτικά θέματα προκύπτει ότι οι παραγωγοί είναι αρκετά ενημερωμένοι (πχ για το ΠΑΑ 2007-2013, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, την ΚΑΠ κλπ). Επικρατούν κυρίως οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (δηλ. η μεταξύ τους προσωπική επαφή, οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών, τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι διαλέξεις). Το κινητό τηλέφωνο ως πηγή πληροφόρησης είναι πολύ διαδεδομένο στον αγροτικό κόσμο, ακόμη και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Ακόμη, οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των παραγωγών. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι ώρες μετάδοσης των υφισταμένων αγροτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων πρέπει να αλλάξουν και επίσης, να προστεθούν περισσότερα αγροτικά προγράμματα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες πηγές αγροτικής πληροφόρησης χρειάζονται βελτίωση και αναβάθμιση και η κινητή τηλεφωνία πρέπει να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος, οι παραγωγοί εισηγούνται την αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων, σε θέματα που ενδιαφέρει τον κάθε παραγωγό, ταχυδρομικώς, αλλά και την αποστολή με e-mail ή/και sms στους ενδιαφερομένους παραγωγούς για τυχόν εκδηλώσεις κλπ.

Συμπερασματικά, η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγμή, στη σωστή μορφή και από τη σωστή πηγή, ενδέχεται να μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας του γεωργού. Η πρόσβαση στην πληροφορία παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, να υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντά τους και να διατυπώσουν τις ανάγκες τους, ενώ αυξάνει τη διαπραγματευτική τους δύναμη και την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Αναμφίβολα, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, στην αύξηση του κέρδους και στη μείωση του κόστους, στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, στη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Εν κατακλείδι, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις νέες τεχνολογίες για διάδοση της γνώσης στους αγρότες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (πχ επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών στους αγρούς) πρέπει να περιθωριοποιούνται. Αντίθετα, για καλύτερα αποτελέσματα, τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να συνδυάζονται με τα παραδοσιακά.