ICT in Agriculture

Δύο πηγές πληροφόρησης σχετικές με τον ρόλο της Πληροφορικής στη Γεωργία και με τον όρο e-Agriculure.

Έρευνα για τα Βιοκαύσιμα από Μικροφύκη σε Κύπρο και Μεσογειακές Χώρες

Διαβάστε το σχετικό άρθρο στο NeaEnergia.gr
Έρευνα για τα Βιοκαύσιμα από Μικροφύκη σε Κύπρο και Μεσογειακές Χώρες

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»

Μαρίνος Μάρκου, ΠΛΓΕ

Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία δύο Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την «παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα» και για τις «πρώτες ύλες». Προηγήθηκε η ΕΣΚ για την «ενεργό και υγιή γήρανση» που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και έχουν δρομολογηθεί προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία ΕΣΚ για την «αποδοτική από πλευράς υδάτινων πόρων Ευρώπη».

Η ΕΣΚ αποτελεί μια νέα έννοια που εισήχθη στην πολιτική «Ευρώπη 2020 » η οποία έχει σαν ναυαρχίδα της την «Ένωση Καινοτομίας» και στοχεύει στην υπερπήδηση των αδυναμιών, δυσχερειών και εμποδίων στην ευρωπαϊκή έρευνα και την καινοτομία, που αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τις καλές ιδέες να αναπτυχθούν και να μεταφερθούν στην αγορά. Μερικά παραδείγματα δυσχερειών αποτελούν η έλλειψη επενδύσεων, το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο, η έλλειψη προτύπων, και ο κατακερματισμός των αγορών. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν τι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστούν οι δυσχέρειες με ορίζοντα το 2020. Ειδικά η ΕΣΚ για την «παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας μέσα από ένα πλέγμα δράσεων οι οποίες προωθούν την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και την ευημερία των ζώων.

Η ανάγκη για υποστήριξη της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγή προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τα επόμενα έτη, αφού αναμένεται ότι η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 (FAO). Η πρόκληση αυτή συνοδεύεται από μια επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας σε αγαθά, λόγω της μείωσης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα και της αυξημένης πίεσης που ασκεί η γεωργική δραστηριότητα στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η γεωργία στο μέλλον δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερο, αλλά να το επιτυγχάνει αυτό με ένα βιώσιμο τρόπο. Πρόκληση που δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς σημαντική ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία – και ειδικότερα αν δεν έρθουν κοντά οι ερευνητές, οι γεωργοί και άλλοι παίκτες, ώστε να μπορεί να επιταχυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργική πρακτική, και να παρέχεται πιο συστηματική ανατροφοδότηση για τις πρακτικές ανάγκες της γεωργίας προς την επιστήμη. Η ΕΣΚ για «τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που σχετίζονται με την καινοτομία, υποστηρίζεται δε από την πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και την ευρωπαϊκή πολιτική για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα καλούνται να διαδραματίσουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί τροφίμων. Από τους καταναλωτές αναμένεται με τη ζήτησή τους να κατευθύνουν την παραγωγή προς ασφαλή, υψηλής ποιότητας και με βιώσιμο τρόπο παραγόμενα είδη διατροφής. Σε ότι αφορά τους παραγωγούς αναγνωρίζεται ότι έχουν υποστεί μείωση του μεριδίου της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα διατροφής την τελευταία δεκαετία και γι αυτό η αύξηση της παραγωγής θα πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας τους.

Στην ΕΣΚ για γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα έχουν προσδιοριστεί δύο πρωταρχικοί στόχοι με ορίζοντα το 2020:
• Ο Δείκτης προώθησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του γεωργικού τομέα για την αναστροφή της πρόσφατης τάσης μείωσης των κερδών της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής.
• Ο Δείκτης βιωσιμότητας της γεωργίας με την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του εδάφους στην Ευρώπη σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η ΕΣΚ δε βασίζεται σε συγκεκριμένο μοντέλο καινοτομιών αλλά δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και ότι μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές. Οι ενδεικτικοί τομείς δράσεων για πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα είναι οι πιο κάτω:
• Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, της παραγωγής, και της αποτελεσματικότητας των πόρων που στοχεύει στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης των πόρων.
• Καινοτομίες προς στήριξη της βιο-οικονομίας μέσω της αναζήτησης λύσεων για τη βιοδιύλιση, της ανακύκλωσης και της έξυπνης χρήσης της βιομάζας από τις καλλιέργειες, τα δάση και τα απορρίμματα τροφών, χωρίς μείωση των οργανικών ουσιών του εδάφους.
• Βιοποικιλότητα, υπηρεσίες οικοσυστήματος και λειτουργικότητα του εδάφους που προωθεί τα συστήματα ολοκληρωμένης οικολογικής γεωργικής παραγωγής, όπως η ενίσχυση της βιοποικιλότητας του εδάφους, η δέσμευση του άνθρακα, η συγκράτηση του νερού, η σταθερότητα του οικοσυστήματος και η ανθεκτικότητα και οι λειτουργίες επικονίασης.
• Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού για την ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών, παράλληλα με τη δημιουργία διαφανούς και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού.
• Ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και υγιεινός τρόπος ζωής, που καλύπτει την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, την ανάπτυξη νέων καθεστώτων για την ποιότητα των τροφίμων και συστημάτων προστασίας της υγείας των ζώων.

Η εξαγγελία της δημιουργίας ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα στηρίζεται, υιοθετεί και προάγει τα ευρήματα και τις προτάσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τους προσανατολισμούς για «την ΚΓΠ στην πορεία προς το 2020».

Σε ότι αφορά την Κύπρο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για συμπερίληψη της έρευνας και της καινοτομίας στη νέα προγραμματική περίοδο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πρακτική εφαρμογή της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγροτική ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία.

Τελικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ARIMNet 2011

Ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ARIMNET τα τελικά αποτελέσματα του ARIMNET call 2011.

Acronym and title of the project Coordinator Countries
(in bold, country of
the coordinator)
APMed – Apple and Peach in Mediterranean orchards – Integrating tree water status and irrigation management for coping with water scarcity and aphid control Pierre‐Eric Lauri France, Israel, Italy, Morocco, Spain
ARIDWASTE – Development of specific agricultural practices with the use of recycled wastes suitable for intensively cultivated Mediterranean areas under degradation risk Victor Kavvadias Greece, Israel, Italy, Spain
CLIMED – The future of Mediterranean Livestock Farming Systems: Opportunity and efficiency of Crops – Livestock Integration Véronique Alary France, Morocco, Egypt
DOMESTIC- Mediterranean biodiversity as a tool for the sustainable development of the small ruminant sector: from traditional knowledge to innovation Christina LIGDA Greece, France, Cyprus, Morocco
MEDILEG – Breeding, agronomic and biotechnological approaches for reintegration and revalorization of legumes in Mediterranean agriculture Diego Rubiales Spain, Morocco, France, Italy, Tunisia, Portugal, Egypt, Algeria
PESTOLIVE – Contribution of olive history for the management of soil‐borne parasites in the Mediterranean Basin Thierry Mateille France, Greece, Morocco, Spain, Tunisia, Turkey
POHMED – Potato Health ‐ Managed for Efficiency and Durability Didier Andrivon France, Algeria, Morocco, Egypt
REFORMA – Resilient, water‐ and energy‐Efficient FORage and feed crops for Mediterranean Agricultural systems Paolo Annicchiarico Italy, France, Morocco, Algeria, Tunisia, United States
SAFEMED – Food safety regulations, market access and international competition Abdelhakim Hammoudi France, Italy, Morocco, Tunisia, Spain, Algeria
SWIPE – Predicting whitefly population outbreaks in changing environments Einat Zchori‐Fein Israel, France, Spain, Greece, Italy, Turkey, Switzerland, United States

VERY IMPORTANT: each project is eligible for funding only under specific conditions, decided by each funder of the project consortium, which will be declared in a written communication to the coordinator.

Διακήρυξη του Interlaken

Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’

Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και η Διακήρυξη του Interlaken

H αειφορική χρήση, ανάπτυξη και διατήρηση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, διεθνώς, είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, την αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαχείριση αυτών των πόρων και την αντιμετώπιση της απειλής της γενετικής διάβρωσης, αντιπροσωπείες 109 χωρών συμμετείχαν το Σεπτεμβρίο του 2007 στην πρώτη Διεθνή Τεχνική Διάσκεψη για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων που πραγματοποιήθηκε στο Ιντερλάκεν της Ελβετίας. Η δίασκεψη υιοθέτησε το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, το οποίο περιλαμβάνει 23 στρατηγικές προτεραιότητες για δράση με στόχο την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης αυτών των πολύτιμων πόρων.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης είναι το επιστέγασμα μιας διαδικασίας, με την ενεργό συμμετοχή των χωρών, καταγραφής, ανάλυσης και συζήτησης, η οποία κατέληξε επίσης στην ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Κατάστασης των Γενετικών Πόρων των Αγροτικών Ζώων για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, την πρώτη πλήρη αξιολόγηση της ποικιλότητας των αγροτικών ζώων και της διαχείρισής της.

Η Διάσκεψη υιοθέτησε επίσης τη Διακήρυξη του Ιντερλάκεν για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η δέσμευση των χωρών για την υλοποίηση του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης και για τη διασφάλιση ότι η παγκόσμια βιοποικιλότητα των αγροτικών ζώων χρησιμοποιείται για την προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και παραμένει διαθέσιμη για τις επόμενες γενεές.

Η ελληνική μετάφραση του εντύπου του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) με τίτλο «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και η Διακήρυξη του Interlaken» ολοκληρώθηκε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια Κύπρου και Ελλάδας. Στην Κύπρο, τη μετάφραση επιμελήθηκαν ο Δρ Χρίστος Παπαχριστοφόρου (πρώην Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους) και η Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’ στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, και Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους. Στην Ελλάδα, στη μετάφραση συνεισέφεραν ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης (Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους), η Δρ. Χριστίνα Λίγδα, ερευνήτρια στη Γενετική Ζώων στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, και η κυρία Εύη Καρκαβέλια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δρ. Xατζηπαύλου επιμελήθηκε την έκδοση 2000 αντιτύπων της ελληνικής μετάφρασης του «Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και της Διακήρυξης του Interlaken», κατόπιν συμφωνίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με τον FAO, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας στην Ελλάδα. Η εκτύπωση των εντύπων έγινε με έξοδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Τα αντίτυπα της ελληνικής μετάφρασης διατίθενται στο Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων του FAO στη Ρώμη και στους προαναφερθέντες φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό αρχείο του εγγράφου αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του FAO, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

Στην Κύπρο, η διάθεση των εντύπων στα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε περιβαλλοντικούς φορείς, παραγωγούς και άλλους ενδιαφερομένους θα έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της διατήρησης της ποικιλότητας των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, τις στρατηγικές προτεραιότητες για δράση που έχει ορίσει ο FAO και υιοθετήθηκαν από 109 χώρες το 2007, και συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση, αειφορική χρήση και ενίσχυση των ζωικών γενετικών πόρων.