Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από τα Social Networks

Το ΙΓΕ αξιοποιεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και ιδιαίτερα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για τις ερευνητικές του δραστηριότητες, και μεταφορά της γνώσης. Για αυτό το σκοπό, έχουμε δημιουργήσει τις πιο κάτω ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Στο https://www.facebook.com/ARICyprus, βρίσκεται η σελίδα του ΙΓΕ στο Facebook, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και πληροφορίες για το έργο του ΙΓΕ.
Στο https://twitter.com/ari_rd, βρίσκεται το μικροϊστολόγιο του ΙΓΕ, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και συνοπτικές πληροφορίες.
Στο http://blog.ari.gov.cy/ θα βρείτε διάφορα άρθρα από Λειτουργούς του ΙΓΕ, αναφορικά με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
Στο http://issuu.com/ari-rd, μπορείτε να βρείτε σε μορφή περιοδικού τη διετή ανασκόπηση του έργου του ΙΓΕ (Review), τα Ενημερωτικά Δελτία, και το e-Newsletter.
Στο http://www.youtube.com/user/aricyprus, μπορείτε να βρείτε οπτικογραφημένο υλικό από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται κατά καιρούς στο ΙΓΕ.
Στο www.slideshare.net/ARIWebinars, μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται κατά καιρούς στο ΙΓΕ.

ARI Social Networks

ARI Social Networks


Σας περιμένουμε!

Πηγές Αγροτικής Πληροφόρησης στην Κύπρο

Aνδρέας Στυλιανού (ΛΓΕ), Γιώργος Αδαμίδης (ΑΛΓΕ)
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τον όρο αγροτική πληροφόρηση εννοούμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αποκτούν οι αγρότες από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι πηγές αγροτικής πληροφόρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικές με την αγροτική τους δραστηριότητα. Σήμερα, ένα μεγάλο εύρος πηγών αγροτικής πληροφόρησης είναι διαθέσιμες στους αγρότες. Οι πηγές αυτές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις διαπροσωπικές (πχ πληροφόρηση από συναδέλφους αγρότες, επισκέψεις ειδικών στους αγρούς κλπ) και τις μαζικές (πχ Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κλπ). Οι μαζικές πηγές θεωρείται ότι βοηθούν τους αγρότες να αποκτήσουν επίγνωση της πληροφορίας και οι διαπροσωπικές να την εφαρμόσουν ή να την απορρίψουν.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών χρησιμοποιεί κυρίως μαζικές πηγές πληροφόρησης, αφού οι διαπροσωπικές πηγές αξιοποιούνται κυρίως από τις Γεωργικές Εφαρμογές. Η μετάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων γίνεται κυρίως με τη χρήση έντυπων μέσων (έγκριτα και επαγγελματικά περιοδικά, εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία κλπ), του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και με διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο ΙΓΕ. Επίσης, το ΙΓΕ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διαθέτει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (http://www.ari.gov.cy) και ιστολόγιο (http://blog.ari.gov.cy), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό του έργο, αλλά και για τις ποικίλες δραστηριότητες που διεξάγει. Επίσης, αξιοποιεί ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter (@ari_rd), YouTube (http://www.youtube.com/user/ARICyprus), Issuu (http://issuu.com/ari-rd) και Slideshare (http://www.slideshare.net/ARIWebinars) (Εικόνα 1).

Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), διαχειρίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Ενημέρωση αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τον βαθμό πληροφόρησης του αγροτικού κόσμου πάνω σε αγροτικά θέματα, τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν τις πληροφορίες, τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, τον βαθμό αξιοποίησης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον αγροτικό τομέα και την ανάδειξη νέων εργαλείων για ενημέρωση ή/και καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων.

ARI_SocialNetworks

Εικόνα 1. Πηγές πληροφόρησης που διαθέτει το ΙΓΕ στο Διαδίκτυο

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, καταρτίστηκε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και συντάχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο. Μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 219 κοινότητες και με τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων συλλέχτηκαν 602 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Κατανομή επισκέψεων κατά κοινότητα

Εικόνα 2. Κατανομή επισκέψεων κατά κοινότητα

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη ως θετική απάντηση τις επιλογές από λίγο έως πάρα πολύ, προκύπτει ότι οι κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης των αγροτών, με φθίνουσα σειρά, είναι η μεταξύ τους προσωπική επαφή (86,2%), η τηλεόραση (86,1%), τα ενημερωτικά φυλλάδια του Τμήματος Γεωργίας (Τ.Γ.) (76,3%), το ραδιόφωνο (71%) και οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (68,5%) (Εικόνα 3). Αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρόλο που το Διαδίκτυο δεν αποτελεί κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης για τους παραγωγούς, ωστόσο το 95% από αυτούς πιστεύει ότι αποτελεί χρήσιμη πηγή αγροτικής πληροφόρησης.

Εικόνα 3. Κύριες πηγές πληροφόρησης των αγροτών

Εικόνα 3. Κύριες πηγές πληροφόρησης των αγροτών

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης, οι παραγωγοί θεωρούν αποτελεσματικότερη πηγή τις επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (70,6%), ενώ ακολουθούν οι διαλέξεις/σεμινάρια (63,5%) και η τηλεόραση (58,6%) (Εικόνα 4). Οι τρεις επικρατέστερες πηγές πληροφόρησης που έχουν επηρεάσει τους παραγωγούς για να καινοτομήσουν (πχ να εφαρμόσουν μια νέα καλλιεργητική πρακτική), είναι η μεταξύ τους προσωπική επαφή (70,8%), οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών (64,1%) και τα ενημερωτικά φυλλάδια (64,1%).

Εικόνα 4. Αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης

Εικόνα 4. Αποτελεσματικότητα των πηγών πληροφόρησης

Από γενικές ερωτήσεις σε αγροτικά θέματα προκύπτει ότι οι παραγωγοί είναι αρκετά ενημερωμένοι (πχ για το ΠΑΑ 2007-2013, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, την ΚΑΠ κλπ). Επικρατούν κυρίως οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (δηλ. η μεταξύ τους προσωπική επαφή, οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών, τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι διαλέξεις). Το κινητό τηλέφωνο ως πηγή πληροφόρησης είναι πολύ διαδεδομένο στον αγροτικό κόσμο, ακόμη και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Ακόμη, οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των παραγωγών. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι ώρες μετάδοσης των υφισταμένων αγροτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων πρέπει να αλλάξουν και επίσης, να προστεθούν περισσότερα αγροτικά προγράμματα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες πηγές αγροτικής πληροφόρησης χρειάζονται βελτίωση και αναβάθμιση και η κινητή τηλεφωνία πρέπει να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος, οι παραγωγοί εισηγούνται την αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων, σε θέματα που ενδιαφέρει τον κάθε παραγωγό, ταχυδρομικώς, αλλά και την αποστολή με e-mail ή/και sms στους ενδιαφερομένους παραγωγούς για τυχόν εκδηλώσεις κλπ.

Συμπερασματικά, η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγμή, στη σωστή μορφή και από τη σωστή πηγή, ενδέχεται να μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας του γεωργού. Η πρόσβαση στην πληροφορία παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, να υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντά τους και να διατυπώσουν τις ανάγκες τους, ενώ αυξάνει τη διαπραγματευτική τους δύναμη και την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Αναμφίβολα, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, στην αύξηση του κέρδους και στη μείωση του κόστους, στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, στη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Εν κατακλείδι, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις νέες τεχνολογίες για διάδοση της γνώσης στους αγρότες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (πχ επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών στους αγρούς) πρέπει να περιθωριοποιούνται. Αντίθετα, για καλύτερα αποτελέσματα, τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να συνδυάζονται με τα παραδοσιακά.

Kαινοτόμες μέθοδοι και εργασίες στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Θεοδώρα Καπαρή
ΑΛΓΕ, Κλάδος Φυτοπροστασίας

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) εργάζεται για 50 χρόνια στο Τομέα της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας και αποτελεί πρότυπο κέντρο γνώσης και καινοτομίας με κύριο στόχο  να οδηγήσει την Κύπρο σε ένα καλύτερο μέλλον ενισχύοντας την αγροτική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και διασφαλίζοντας την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Κατά την διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του το ΙΓΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πολλές επιστημονικές μεθόδους. Σήμερα, εφαρμόζονται πολλές νέες καινοτόμες μέθοδοι και εργασίες που είτε εισήχθηκαν είτε αναπτύχθηκαν από επιστήμονες του ΙΓΕ και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των εργασιών μας.

Οι μέθοδοι αυτές, πολλές από τις οποίες εφαρμόζονται στην Κύπρο μόνο από το ΙΓΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση και επίλυση πολλών προβλημάτων του αγροτικού κόσμου και του περιβάλλοντος καθώς και για εκπαίδευση φοιτητών και άλλων επιστημόνων. Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για επαγγελματική δραστηριοποίηση από νέους επιστήμονες ή επιχειρηματίες.

Οι κυριότερες από τις μεθόδους όπως εφαρμόζονται από τους διαφόρους Κλάδους του ΙΓΕ είναι:

Α. Κλάδος Λαχανοκομίας/Ανθοκομίας

Το Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας (ΕΜΤ) του ΙΓΕ ασχολείται με τον προσδιορισμό της ποιότητας και διατηρησιμότητας σε ακέραια ή μερικώς κατεργασμένα  νωπά οπωροκηπευτικά σε σχέση με προσυλλεκτικούς παράγοντες (ποικιλίες, υποκείμενα εμβολιασμού, καλλιεργητικές πρακτικές) και μετασυλλεκτικούς παράγοντες (συνθήκες διατήρησης  και μετασυλλεκτικές εφαρμογές φυτοπροστασίας,  πρόληψης φυσιολογικών ανωμαλιών, καταστολής της αναπνευστικής δραστηριότητας και παραγωγής αιθυλενίου).

Το ΕΜΤ δραστηριοποιείται στη μελέτη της ποιότητας σε νωπά οπωροκηπευτικά (φρούτα, λαχανικά, άνθη) σε σχέση με τη διαδικασία φυσικής ή τεχνητής ωρίμασης, τις πρακτικές συγκομιδής, μετασυλλεκτικής διαχείρισης, συσκευασίας, μερικής κατεργασίας (minimal processing) και ψυκτικής διατήρησης τους.

Βασικό άξονα οργάνωσης του εργαστηρίου αποτελεί η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ποιότητας και διατηρησιμότητας νωπών οπωροκηπευτικών μέσα από τον αναλυτικό προσδιορισμό των συνισταμένων τους:

 1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά
 2. Μηχανική υφή
 3. Χρώμα
 4. Χημική σύσταση
 5. Βιοχημικοί δείκτες
 6. Φυσιολογικοί δείκτες
 7.  Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Β. Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας

 1. Μοριακό και βιοχημικό αποτύπωμα μικροοργανισμών στο περιβάλλον και τα τρόφιμα
 2. Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε περιβαλλοντικά δείγματα
 3. Ανάπτυξη μοριακών δεικτών για την αναγνώριση και διάκριση μικροοργανισμών.
 4. Μελέτη και αξιολόγηση συστημάτων ως προς την αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή τους δράση
 5. Μεταγονιδιωματική μελέτη βιολογικών συστημάτων
 6. Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης σε βιολογικά συστήματα που έχουν άμεση σχέση με τη γεωργία
 7. Γενετικός έλεγχος σε ότι αφορά το scrabie
 8. Μελέτη της μοριακής ανθεκτικότητας εχθρών των φυτών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 9. Μέθοδοι απορρύπανσης ξενοβιοτικών ουσιών στο περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, αρωματικοί υδρογονάνθρακες)
 10. Απομόνωση και επιλογή μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Γ. Κλάδος Φυτοπροστασίας

Ο Κλάδος Φυτοπροστασίας έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες ερευνητικές αντιλήψεις και απαιτήσεις, υιοθετώντας μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει τομείς της κλασσικής φυτοπαθολογίας, της μοριακής βιολογίας και της βιοτεχνολογίας. Η εφαρμογή των νέων τεχνικών γίνεται στα αναβαθμισμένα εργαστήρια του Κλάδου για τη διάγνωση ασθενειών που εντοπίζονται στις καλλιέργειες της Κύπρου, καθώς και ασθενειών καραντίνας που δεν υπάρχουν στο νησί, με στόχο την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης νέων επιβλαβών οργανισμών. Νέες μέθοδοι που εφαρμόζονται στον Κλάδο Φυτοπροστασίας είναι:

 1. Ταυτοποίηση ιολογικών, μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών σε σολανώδη (τομάτα, πατάτα, πιπεριά), κολοκυνθοειδή (αγγουριά, πεπονιά, κολοκυθιά, καρπουζιά), ψυχανθή (φασολιά, λουβί)
 2. Διάγνωση ασθενειών
 3. Μοριακή ανίχνευση φυτικών ασθενειών
 4.  Εξυγίανση με μικροεμβολιασμό in vitro
 5.  Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 6. Μέθοδος διάγνωσης ιοειδών εσπεριδοειδών in vitro
 7. Θερμοθεραπεία και μικροεμβολιασμός
 8. Χημειοθεραπεία
 9. Μεριστωματική καλλιέργεια in vitro
 10. Μικροπολλαπλασιασμός in vitro
 11. Εκτροφή “ωφέλιμων” εντόμων
 12.  Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata), του Δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) και της κόκκινης ψώρας των εσπεριδοειδών (Aonidiella aurantii), με τη Χρήση Δικτύων Ασύρματης Τεχνολογίας.

Δ. Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Καινοτόμες τεχνικές για εξοικονόμηση νερού άρδευσης στις υδροπονικές καλλιέργειες, στα θερμοκήπια και στις υπαίθριες καλλιέργειες «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους». Επίσης έμφαση δίνεται στην κατανόηση των μηχανισμών σχετικά με τις αναλογίες των μακροκατιόντων καθώς και της αλληλεπίδρασης τους με τη συνολική συγκέντρωση ιόντων στα θρεπτικά διαλύματα «Επίδραση διαφορετικών αναλογιών K: Ca :Mg στα φυτά όταν τα νερά άρδευσης περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων» στα πλαίσια της αποφυγής της σπατάλης λιπασμάτων με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Επιπλέον, αξιολογείται, τόσο σε συστήματα υδροπονίας όσο και πραγματικές συνθήκες αγρού, η πρόσληψη από τα φυτά ενεργών φαρμακευτικών ουσιών, ξενοβιοτικών ουσιών και αναδυόμενων ρύπων (pharmaceuticals, compounds of emerging concern) που ανιχνεύονται σε ίχνη στο επεξεργασμένο νερό. Επίσης γίνεται αξιολόγηση της επαγωγής της αντοχής φυτών σε διάφορους αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης μέσω της βιολογικής διέγερσης των φυτών (priming) με την προ-μεταχείριση των φυτών με διάφορα μόρια σήματος. Η επαγωγή της αντοχής αξιολογείται με την μελέτη φυσιολογικών, βιοχημικών και μοριακών δεικτών αντοχής.

Στον τομέα της εδαφικής οικολογίας διερευνάται η δυνατότητα ταχείας εκτίμησης του δυναμικού ανοργανοποίησης αζώτου οργανικών υλικών, όπως κομπόστ και κοπριάς, μετά την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών και τον περιορισμό της έκπλυσης νιτρικών.

E. Κλάδος Βελτίωσης Φυτών

Στον Κλάδο Βελτίωσης Φυτών εφαρμόζονται εξειδικευμένες και παγκοσμίως καινοτόμες μέθοδοι βελτίωσης με στόχο τη δημιουργία ποικιλιών που είναι καλά προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Κύπρου και που ανταποκρίνονται καλά στην Κλιματική αλλαγή. Οι καινοτομίες αφορούν

 1. Εξειδικευμένη δυνατότητα επιλογής στο επίπεδο του ατομικού φυτού
 2. Πρωτοποριακά σχέδια επιλογής που εξουδετερώνουν την αρνητική επίδραση της εδαφικής ετερογένειας
 3. Σειρά καινοτόμων δεικτών επιλογής

Οι προοπτικές που προσφέρονται είναι πρακτικά ανεξάντλητες και αφορούν τόσο την επιλογή των πιο κατάλληλων γενετικών υλικών για τη δημιουργία νέων ποικιλιών με μειωμένο κόστος σε οποιοδήποτε φυτικό είδος, όσο και τη δυνατότητα φαινοτύπισης ακριβείας, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας καταλλήλων γενοτύπων για εξειδικευμένα πειράματα στο μοριακό επίπεδο.