Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ενημέρωσης από τον Κύπριο αγρότη

Γιώργος Αδαμίδης
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η συστηματική ενημέρωση και η πληροφόρηση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης λόγω του ότι, προσφέρει τη δυνατότητα για ενημερωμένες επιλογές με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Παρ’ όλη τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, η προσβασιμότητα σε αυτές επιβάλλει κάποιους περιορισμούς. Η μη επαρκής πρόσβαση σε γεωργικές πληροφορίες είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στη χαμηλή γεωργική παραγωγικότητα. Ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την πληροφόρηση των παραγωγών, είναι η μη επαρκής διασύνδεση μεταξύ των κέντρων γεωργικής έρευνας και των γεωργικών εφαρμογών. Η αδύναμη αυτή σχέση εμποδίζει την ταχεία εξάπλωση της γνώσης, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες πληροφόρησης των παραγωγών, οδηγώντας έτσι στον περιορισμό της αγροτικής ανάπτυξης.

Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η βελτίωση τόσο της δυνατότητας πρόσβασης σε γεωργική πληροφόρηση, όσο και η διευκόλυνση της επικοινωνίας, ανταλλαγής και μεταφοράς πληροφοριών. Αυτή η ανάγκη για βελτίωση θα πρέπει να μας καθοδηγεί για ανάπτυξη καινοτόμων και άμεσων δράσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, θεσμικών και κοινωνικών παραγόντων (ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικές Υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Αγροτικές Οργανώσεις, Ομάδες Παραγωγών, Κοινοτικές Αρχές, κ.ά.). Τα τελευταία 20 χρόνια το Διαδίκτυο (internet) έχει φέρει την επανάσταση στον τρόπο που ενημερωνόμαστε, που επικοινωνούμε και κοινωνικοποιούμαστε, όπως επίσης από πού και πώς αντλούμε πληροφορίες, στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, εμπορευόμαστε και συναλλασσόμαστε, αλλά και στο πώς εκπαιδευόμαστε και πώς ψυχαγωγούμαστε.

Μέσα από τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούμε να ενισχύσουμε σημαντικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της γεωργικής έρευνας, των γεωργικών εφαρμογών, των παραγωγών και των άλλων εμπλεκομένων με την αγροτική ανάπτυξη. Με την αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων των ΤΠΕ, και με τη χρήση εργαλείων δικτύωσης, μπορούμε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων και την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη γεωργοκτηνοτροφία και την αγροτική ανάπτυξη γενικότερα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη, ακριβώς διότι ταυτόχρονα, απαιτείται η παραγωγική, αλλά πολύ περισσότερο η ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Με τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα διαμοιρασμού της γεωργικής γνώσης, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πολυμέσα παρουσίασης νέων πληροφοριών και ειδήσεων, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, τηλε-εκπαίδευση, πληροφορίες για την αγορά, χώρους διαδικτυακής συνάθροισης παραγωγών, καταλόγους επικοινωνίας με Αρχές και Φορείς που ασχολούνται με σχετικά θέματα γεωργοκτηνοτροφίας, αγροτικής ανάπτυξης κ.ά.

Οι ΤΠΕ βοηθούν να γεφυρωθεί το χάσμα και να προωθηθεί καλύτερα η επικοινωνία που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, λόγω του ότι επιτρέπει στους παραγωγούς εκτός από απλούς δέκτες πληροφοριών, να γίνουν τροφοδότες ιδίας γνώσης για επιστημονική τεκμηρίωση. Παράλληλα, οι ερευνητές μπορούν άμεσα να ενημερώνονται για τρέχοντα προβλήματα που χρήζουν έρευνας. Η άμεση και η έγκυρη ενημέρωση, ενισχυμένη με τη χρήση ΤΠΕ είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους.

Ζούμε στην Κοινωνία της Γνώσης. Η χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενισχύει τους πιο πάνω τρόπους ενημέρωσης, κυρίως, εξαιτίας του Διαδικτύου που βρίσκεται, πλέον, παντού. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών παλάμης ή τσέπης κ.ά. Η ενημέρωση μέσω Internet και κινητών τηλεφώνων κερδίζει ραγδαία έδαφος έναντι άλλων μέσων, όπως της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των έντυπων μέσων. Οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ερευνητικών, γεωργικών εφαρμογών, και παραγωγών, καθιστώντας τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ικανές να μετατραπούν σε βιώσιμες γεωργικές επιχειρήσεις, έτοιμες να ανταγωνιστούν μέσα στη δυναμική κοινωνία των πληροφοριών και της παγκοσμιοποίησης.