Συνάντηση τριών Ομάδων Εργασίας (Working Groups), στα πλαίσια της Δράσης COST FA1105

Δρ Βασίλης Βασιλείου (ΑΛΓΕ)
Δρ Παναγιώτης Ντάλιας (ΛΓΕΑ’)
Αναστάσης Χρίστου (ΛΓΕ)

Από τις 15-17 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας συνάντηση τριών Ομάδων Εργασίας (Working Groups), στα πλαίσια της Δράσης COST FA1105 με τίτλο: “Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture”. Η Δράση έχει διάρκεια 4 χρόνια (4/2012-4/2016) και σ’ αυτή συμμετέχουν η Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρος, Δανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Σλοβενία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Αγγλία.

Την Κύπρο και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) εκπροσώπησαν ο Δρ Βασίλης Βασιλείου (ΑΛΓΕ), μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee), ο Δρ Παναγιώτης Ντάλιας (ΛΓΕΑ’) και ο κ. Αναστάσης Χρίστου (ΛΓΕ). Στην συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ακαδημαϊκοί, ερευνητές, σύμβουλοι και άλλοι εμπειρογνώμονες, των οποίων οι εργασίες εμπίπτουν στις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας: WG1: Robust Planting Material, WG2: Soil fertility, Suppressiveness and Water management και WG3: Plant Health.

O Δρ Β. Βασιλείου παρουσίασε στην Ομάδα Εργασίας 3 (WG3: Plant Health) την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με τις εκτάσεις και τα καλλιεργούμενα είδη σε υπαίθριες και υπό κάλυψη συνθήκες, κάτω από το σύστημα της Βιολογικής Γεωργίας. Αναφέρθηκε επίσης στην προηγηθείσα και στην υπό εξέλιξη ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο και στο ΙΓΕ που αφορά την βιολογική αντιμετώπιση εντομολογικών/ακαρεολογικών εχθρών στις διάφορες καλλιέργειες, με έμφαση στις θερμοκηπιακές. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή γεωργία λόγω των κλιματολογικών συνθηκών αλλά και άλλων εξωγενών παραγόντων, καθώς και στα ερευνητικά προγράμματα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη και που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών εντομολογικών και ακαρεολογικών εχθρών στα λαχανικά θερμοκηπίου, όπως είναι ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae), ο κοινός τετράνυχος Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), ο φυλλορύκτης της τομάτας Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), ο θρίπας Frankliniella occidentalis, κ.ά. Εκτενής αναφορά και συζήτηση με το ακροατήριο έγινε στην μέχρι στιγμής καταγραφή στην Κύπρο 22 ειδών ωφέλιμων αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae και στην πιθανή εμπορική αξιοποίηση τους, μετά από την εκτενή μελέτη της βιο-οικολογίας, της συμπεριφοράς και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με τη μαζική εκτροφή τους στο εργαστήριο και την απόλυση τους εναντίον του «οργανισμού-στόχου».

Ο Δρ Παναγιώτης Ντάλιας παρουσίασε στην Ομάδα Εργασίας 2 (WG2: Soil fertility, Suppressiveness and Water management) την τρέχουσα εργασία του ΙΓΕ σε σχέση με την εκτίμηση των βιολογικών και αγρονομικών ιδιοτήτων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των εδαφών και τη λίπανση οργανικών καλλιεργειών. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον τρόπο εκτίμησης του ρυθμού ανοργανοποίησης του άνθρακα και του αζώτου διαφόρων ειδών κοπριάς και κομπόστ αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών προτύπων και ανάπτυξης, σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, μιας τυποποιημένης τακτικής για την ανάλυση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό δειγμάτων αυτών των υλικών με στόχο την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.

Ο κ. Αναστάσης Χρίστου παρουσίασε στα πλαίσια της ομάδας εργασίας 2 (WG2: Soil fertility, Suppressiveness and Water Management) τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων γενικότερα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση του νερού άρδευσης, τόσο σε ανοικτές, όσο και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ιδιαίτερα τις οργανικές καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Στα πλαίσια της παρουσίασης τονίστηκε η σημασία των υδατικών έργων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού για άρδευση καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένων των οργανικών καλλιεργειών σε θερμοκήπια) όσον αφορά την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της Κύπρου και την αντιμετώπιση των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε άλλες πρακτικές για την ορθολογική διαχείριση του νερού σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπως είναι τα κλειστά συστήματα υδροπονίας και η συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού από τις στέγες των θερμοκηπίων.

Την τελευταία μέρα της συνάντησης έγινε επίσκεψη σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στο Βουκουρέστι, στις οποίες καλλιεργούνται διάφορα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κάτω από το σύστημα της βιολογικής γεωργίας.