Βιβλιοθήκη ΙΓΕ (Online)

Σκοπός της διαδικτυακής παρουσίας της βιβλιοθήκης είναι η προσφορά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε διάφορους τομείς της γεωργικής έρευνας. Περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, διατριβές και βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονικά μέσα. Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είναι ο σύνδεσμος στη βάση δεδομένων AGRIS του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Σκοπός του WebAgris είναι να εντοπίζει οποιονδήποτε έντυπο αναφέρεται στη κυπριακή γεωργία και να το αποστέλλει στον FAO για να συμπεριληφθεί στη παγκόσμια βάση δεδομένων AGRIS.

Οι εκδόσεις του ΙΓΕ, από 1965 μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί και τόσο τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσο και η πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο είναι ανοικτή και διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας WebAgris του ΙΓΕ.

Ως παράδειγμα αναζήτησης πληροφοριών παραθέτουμε δύο περιπτώσεις:
1. Αναζήτηση με βάση λέξη κλειδί (keyword) – Στο πεδίο «Search the whole record» γράφετε τη λέξη κλειδί, π.χ. potato$, και ακολούθως πατήστε το κουμπί «Search». Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις λέξεις που έχουν ως ρίζα το potato, δηλ. potato, potatoes κλπ. (Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της χρήσης του σημείου $ στην λέξη κλειδί).
2.Αναζήτηση με βάση το όνομα του συγγραφέα (author) – Στο πεδίο «Search the whole record» γράφετε το όνομα του συγγραφέα, π.χ. papachristo$, και ακολούθως πατήστε το κουμπί «Search». Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις λέξεις που έχουν ως ρίζα το papachristo, δηλ. papachristodoulou, papachristoforou, papachristophorou κλπ. (Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της χρήσης του σημείου $ αμέσως μετά το όνομα του συγγραφέα).